8. Quý Kê_Linh Kê

 • Điều Vàng, Quý Kê,Win 1

  Điều Vàng, Quý Kê,Win 1

  Gà Điều Vàng, Chân Thao Lọc, Mào Trập ngã trái. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng lượng: 2,4 kg. Vảy hàng Tiền sạch,mỏng, đẹp. Chân có sóng vuông. Chân trái có vảy ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Khét Chuối, Mỹ lai Peru

  Khét Chuối, Mỹ lai Peru

  Gà Khét Chuối, Chân Trắng, Mắt Trắng, Mào Lá. Lai 50% Mỹ + 50% Peru. Trọng Lượng: 2,7 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi C ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND

 • Gà Khét, Linh Kê

  Gà Khét, Linh Kê

  Gà Khét, Chân Xanh, Cựa Đen, Mào Lá. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,6kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng, Đẹp. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. ...

  15,000,000 VND 15,000,000 VND

 • Gà Điều, Lục Đinh

  Gà Điều, Lục Đinh

  Gà Điều Đỏ,Chân Trắng,Mào Lá. Lai 50% Mỹ + 50% Asil. Trọng Lượng: 2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp,Loạn. Vảy Hậu Bền Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt,Đều. Bo ...

  15,000,000 VND 15,000,000 VND

 • Chuối Đen, Linh Kê

  Chuối Đen, Linh Kê

  Gà Chuối Đen, Chân Chì,Mào Dâu. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ_Asil_Peru. Trọng Lượng: 2,7 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo ...

  15,000,000 VND 15,000,000 VND

 • Gà Vàng, Linh Kê

  Gà Vàng, Linh Kê

  Gà Vàng, Chân Thao, Mào Trập<đã cắt>. Đặc Biệt: Không Có Lưỡi Từ Lúc Sinh Ra. Lai 50 % Mỹ + 50 % Asil. Trọng Lượng :2,4 kg. Vảy Hàng Tiền Loạn 3 Hàng Vảy. ...

  15,000,000 VND 15,000,000 VND

 • Gà Ma

  Gà Ma

  Gà Điều Vàng, Chân Vàng, Mào Dâu. Lai 50 % Mỹ +50 % Asil. Trọng Lượng :2,6 kg. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Sạch. Vảy Tốt : Cả 2 Chân Đều Có Vảy Phủ Địa. Vảy Hậu B ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND