3. Gà lai Mỹ Asil Peru

 • Gà Vàng, Lai 3 Dòng Máu

  Gà Vàng, Lai 3 Dòng Máu

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ_Asil_Peru. Trọng Lượng: 2,55 kg. Vảy Hàng Tiền Khô,Sạch. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo Đá: G ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Xanh Điều,Lai 3 Dòng Máu

  Xanh Điều,Lai 3 Dòng Máu

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh, Mào Trích. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ+Asil+Peru. Trọng Lượng: 2,65 kg. Vảy Hàng Tiền Khô, Sạch. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Que Nghệ, Lai 3 Dòng Máu

  Que Nghệ, Lai 3 Dòng Máu

  Gà Que Nghệ, Chân Xanh, Mào Dâu. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ + Asil + Peru. Trọng Lượng: 2,5 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Xanh Điều, Lai 3 Dòng Máu

  Xanh Điều, Lai 3 Dòng Máu

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh,Mào Dâu. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ+Asil+Peru. Trọng Lượng: 2,75 kg. Vảy Hàng Tiền Loạn. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo Đá: ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Chuối Lửa,Lai 3 Dòng Máu

  Chuối Lửa,Lai 3 Dòng Máu

  Gà Chuối Lửa, Chân Thao, Mào Cắt. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ+Asil+Peru. Trọng Lượng: 2,6 kg. Vảy hàng Tiền Mỏng,Loạn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Quý Kê,Bác Đinh

  Quý Kê,Bác Đinh

  Gà Vàng, Chân Xanh, Mào Trập. Trọng Lượng: 2,7 kg. Mỗi Chân Gà Có 4 Cựa Rõ Ràng,Phân Minh. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ_Asil_Peru. Vảy Hàng Tiền Khô,Loạn. Vảy Hậu Bền,Qua ...

  45,000,000 VND 45,000,000 VND

 • Gà Vàng,Lai 3 Dòng Máu

  Gà Vàng,Lai 3 Dòng Máu

  Gà Vàng, Chân Xanh,Mào Dâu. Trọng Lượng: 2,7 kg. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ_Asil_Peru. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo Đá: G ...

  9,000,000 VND 9,000,000 VND

 • Xanh Điều, Lai 3 Dòng Máu

  Xanh Điều, Lai 3 Dòng Máu

  Gà Xanh Điều,Chân Xanh,Cựa Trắng, Mào Trập. Trọng Lượng: 2,5 kg. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ_Asil_Peru. Vảy Hàng Tiền Mỏng,Đẹp. Vảy Tốt: Chân Trái Đóng Vảy Cúc Bồn N ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Xám Vàng, Lai 3 Dòng Máu

  Xám Vàng, Lai 3 Dòng Máu

  Gà Xám Vàng, Chân Xanh, Mào Trập. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ+Asil+Peru. Trọng Lượng: 2,7 kg. Vảy Hàng Tiền Sạch,Mỏng,Đẹp. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đ ...

  18,000,000 VND 18,000,000 VND

 • Xanh Điều, Lai 3 Dòng Máu

  Xanh Điều, Lai 3 Dòng Máu

  Gà Xanh Điều, Chân Xanh,Mào Dâu. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ+Asil+Peru. Trọng Lượng: 2,75 kg. Vảy Hàng Tiền Loạn. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. Bo Đá: ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Xanh Điều, Lai 3 Dòng Máu

  Xanh Điều, Lai 3 Dòng Máu

  Gà Xanh Điều,Chân Xanh,Mào Cắt. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ+ Asil+ Peru Trọng Lượng: 2,5 kg. Vảy hàng Tiền Mỏng, Loạn. Vảy Hậu Bền, Qua Khỏi Cựa. Vảy Độ Tốt, Đều. ...

  10,000,000 VND 10,000,000 VND

 • Cú Chuối,Lai 3 Dòng Máu

  Cú Chuối,Lai 3 Dòng Máu

  Gà Cú Chuối, Chân Xanh, Cựa Trắng,Mào Dâu. Lai 3 Dòng Máu: Mỹ+Asil+Peru. Trọng Lượng: 2,5 kg Vảy Hàng Tiền Mỏng, Đẹp. Hai Hàng Trơn. Vảy Hậu Bền,Qua Khỏi Cựa. ...

  12,000,000 VND 12,000,000 VND